בקשת מילגה חדש


  • א. פרטים אישיים של החבר:

  • ב. פרטי הלימודים:
  • הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל, נכונים ומלאים, וכי לא קבלתי מכם מלגה בשנים עברו.

    לתשומת ליבך, יש לצרף לבקשה אישור המוסד להשכלה גבוהה המכיל את הפרטים הבאים: המקצוע הנלמד, שנת הלימודים [ראשונה, שניה, וכו'], גובה השכר השנתי בצירוף קבלות.
  • נא לצרף את כל האישורים והמסמכים הדרושים בקובץ אחד מרוכז,
    בפורמט PDF. משקל הקובץ לא יעלה על 5M