Boy and girl reading book

מלגות לסטודנטים לרפואה ומקצועות הבריאות תשע"ח

ההרשמה לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשע"ח נסגרה. תשובות נשלחו למייל.טקס חלוקת מלגות יתקיים בל' בשבט, תשע"ח ה –  15.2.2018 – פרטים בקישור מטה.

להזמנה לטקס חלוקת מלגות לחצו כאן >

למפת הגעה, קווי אוטובוסים וכתובת לחצו כאן >

  "קרן מכבי" שמה לה למטרה לטפח את הדור הבא של הרופאים והמטפלים, לשם כך מעניקה הקרן מלגות לסטודנטים החברים בעמותה.

 חלוקת המלגות תיקבע עפ"י הקריטריונים הבאים:

  • סטודנט/ית בעל/ת וותק של 3 שנים ומעלה בקרן מכבי (למעט "עולים חדשים" אשר תאריך עלייתם לארץ הינו 3 שנים או פחות מיום 31.10.17, יוחרגו – עבורם נדרש וותק של שנה אחת בלבד).
  • סטודנט/ית שלומד/ת בישראל לתואר ראשון, שנה שנייה ומעלה, רפואה או אחד ממקצועות הבריאות, באחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בלבד, המוכרים ע"י העמותה.
  • סטודנט/ית שלומד/ת בישראל לתואר שני, שנה ראשונה ומעלה, רפואה או אחד ממקצועות הבריאות, באחד המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בלבד, המוכרים ע"י העמותה.
  • סטודנט/ית שנושא הלימודים שלו/ה נמצא ברשימת המקצועות המוכרים ע"י העמותה.
  • גיל הסטודנט/ית יהיה מתחת לגיל 29, נכון ליום 31.10.17.
  • סטודנט/ית שטרם קיבל/ה בעבר מלגה מהעמותה.
  • וותק החבר בעמותה – ככל שהחבר ותיק יותר, תועדף זכאותו. 

 המלגה מאושרת ע"י ועדת המלגות, אשר קובעת את הקריטריונים למתן המלגות ומפרסמת אותם מידי שנה בשנה, לקראת מועדי ההרשמה למלגות.

לחצו כאן להדפסת טופס בקשה למלגה

המקצועות ומוסדות ההשכלה המוכרים לצורך מלגה לשנת תשע-ח – 2017-2018