maccabi_odot1"קרן מכבי" הינה עמותה הפועלת לצידה של "מכבי שירותי בריאות" ועוסקת בתחום רווחת החבר.

כ – 1,800,000 חברי מכבי,חברי הקרן, זכאים להנות משירותי העמותה.

החברות בקרן מקנה זכויות לשירותי רווחה שונים, שאינם ניתנים על ידי "מכבי שירותי בריאות", וזאת על פי תקנות העמותה ומסמך הזכויות והחובות (מז"ח).
חלק מהשירותים המפורטים מותנים בתקופת המתנה המפורטת במסמך זכויות וחובות קרן מכבי.

החברות בקרן אינה חובה והינה רשות בלבד ונפרדת מהחברות ב"מכבי שירותי בריאות" או מתוכניות השב"ן.

חברי הקרן רשאים להצטרף לקרן, בכל המרכזים הרפואיים של מכבי שירותי בריאות, על פי בחירתם ורשאים לבטל את חברותם במתן הודעה בכתב בכל עת. ביטול החברות לא ישפיע בשום צורה על זכויות החבר ב"מכבי שירותי בריאות" או על זכויותיו בשירותי הבריאות הנוספים ככל שהחבר רכש זכויות בשירותים אלה.

התשלום לחברות בקרן מכבי הוא 0.81 ש"ח (81 אגורות) לחודש, נכון לחודש יולי 2024, עבור חבר בוגר מעל גיל 19.

למבנה הקרן לחץ כאן

 

תחומי פעילות הקרן

הקרן פועלת בשלושה תחומים:

  1. אחזקת חברות בת העוסקות בתחומי שירותים שונים הקשורים לתחום הבריאות.
  2. פעילות רווחה וקידום בריאות.
  3. העמדת נכסים לשימושה של מכבי וחברות בקבוצת מכבי.

טופס בקשת הצטרפות לקרן מכבי

תקנות העמותה

מסמך זכויות וחובות קרן מכבי

למסמכים נוספים – עברו לעמוד הטפסים להורדה, לחצו כאן!