הודעה בהתאם להסדר פשרה בת"צ 42128-10-13 סגל נ' קרן מכבי ואח'

פניה זו מיועדת לחברי "קרן מכבי" אשר הצטרפו אליה במסגרת הצטרפותם לקופת חולים מכבי לפני יום 1.1.1995, ואשר הינם חברים בה במועד קבלת מכתב זה, והיא נעשית בהתאם להסדר פשרה בתובענה שבנדון, כפי שאושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז ביום 2.11.2016 ("הסדר הפשרה").

"קרן מכבי" הינה עמותה הפועלת לצידה של "מכבי שירותי בריאות" ועוסקת בתחום רווחת החבר. החברות בקרן מקנה זכויות לשירותי רווחה שונים, וזאת על פי תקנות העמותה ומסמך הזכויות והחובות ("המז"ח").

עיקרי השירותים הניתנים על ידי קרן מכבי:[1]

  1. סיוע כספי לחברים הנמצאים במצוקה כלכלית למימון טיפולים רפואיים, אותם אינם זכאים לקבל במסגרת סל הבריאות ו/או שירותי הבריאות הנוספים, באמצעות מענק ו/או הלוואה צמודה למדד ללא ריבית.
  1. הלוואות לחברים על מנת לסייע להם ברכישת אביזרים רפואיים או במימון טיפולים רפואיים שאינם מכוסים בסל הבריאות או בשירותי הבריאות הנוספים, ובכללם רפואת שיניים. סכום ההלוואה מוגבל לתקרה, המתעדכנת מעת לעת ע״י ועדת הלוואות. ההלוואות ניתנות ללא ריבית ובהצמדה למדד בלבד.
  1. מלגות לסטודנטים לרפואה או מקצועות הבריאות לחברי קרן מכבי עד גיל 29, הלומדים רפואה או מקצועות הבריאות שאושרו לצורך זה ע״י ועדת המלגות. המלגה מאושרת ע״י ועדת המלגות, אשר קובעת את הקריטריונים למתן המלגות ומפרסמת אותם מידי שנה בשנה, לקראת ההרשמה למלגות.
  1. פעולות רווחה שונות – "קרן מכבי" מסייעת ל״מכבי שירותי בריאות" בפעולות מגוונות לרווחת חבריה, ובין היתר: תמיכה בפעילות לאוכלוסיית הקשישים, תמיכה בתוכנית התנדבות בקהילה "נוער מכבי" ועוד.

החברות בקרן כרוכה בתשלום חודשי כפי שייקבע מעת לעת (עבור חבר/ה בוגר/ת מעל גיל 19), אשר עומדים ע"ס 0.71 ₪ לחודש, נכון לינואר 2017.

הקרן אינה פועלת מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והחברות בקרן נפרדת מהחברות בקופה או מחברות באחת מתוכניות שירותי הבריאות הנוספים ("שב"ן") שמציעה הקופה לחבריה. חברי הקרן רשאים לבטל את המשך חברותם בקרן בכל עת, וזאת במתן הודעה בכתב לקרן מכבי, לפרטי ההתקשרות המצוינים בהודעה זו. ביטול החברות אינו משפיע בשום צורה על זכויות החבר ב- ״מכבי שירותי בריאות" או על זכויותיו בתכניות השב"ן ככל שהינו חבר בהן.

E-mail: pniot_kerenmaccabi@mac.org.il

בהתאם להסדר הפשרה, מבוטח/ת קופת חולים מכבי שהצטרף/ה לקרן מכבי לפני  1.1.1995, אשר הינו/ה חבר/ה קרן מכבי במועד קבלת הודעה זו, זכאי/ת לקבל הטבה כדלקמן:

  1. למשך תקופה של 12 חודשים, החל מיום משלוח הודעה זו, תירשם לזכותו/ה ברשת מרפאות "מכבי טבעי" זכות לממש עד 4 הנחות נפרדות בצריכת עד 4 טיפולי רפואה משלימה, המוצעים על ידי "מכבי טבעי", כאשר עבור כל טיפול רפואה משלימה, יהיה/תהיה זכאי/ת לממש הנחה אחת בלבד (כלומר, הנחה אחת לטיפול אחד). שוויה של כל הנחה (עד למקסימום של 4 מימושים כאמור) יהיה בסך של 10 ₪ (כלומר, סה"כ עד 40 ₪ עבור 4 הנחות) ("ההטבה").
  1. ההטבה אינה גורעת מהזכות להנחה או הפחתה כלשהי מעלות הטיפול ב"מכבי טבעי" בהתאם לתכנית השב"ן האישית, ככל שקיימת.
  1. הזכאות תירשם באופן אוטומטי במערכות המחשוב של רשת מרפאות "מכבי טבעי", ולא תהיה דרישה להצגת אישור ו/או אסמכתא לקבלת ההטבה.

[1] חלק מהשירותים המפורטים מותנים בתקופת המתנה המפורטת במז"ח.